udskiftningskort

 

 

Udskiftningen i Øster Skerninge fandt sted i 1802. 11 gårde og fire husmandssteder blev flyttet ud på de omliggende marker – der hvor de ligger den dag i dag.

Udskiftningen

Udskiftningen af Øster Skerninge sogn.

Initiativet til udskiftning lå ikke hos bønderne, men hos jordejerne. Oprindeligt skulle alle jordejere i en landsby være enige om udskiftningen, men fra 1776 kunne blot en enkelt kræve det – også at de øvrige bidrog til betalingen. Formelt havde bønderne ingen indflydelse på beslutningen, men en udskiftning betød for dem et enormt rydningsarbejde af sten, krat, gravning af afløbsgrøfter, oprensning af åer og ved udflytning også opførelse af nye bygninger. Det førte til den ønskede selvstændighed i dyrkningsansvaret, men også til social ensomhed for de udflyttede gårde. For husmænd uden jord havde der før reformen været adgang til græsning på fællesarealer for et par dyr, men de havde ifølge loven ikke krav på kompensation i form af jord, når denne rettighed forsvandt. De var slet ikke omtalt i forordningerne, før 1781 forordningen henstillede, at de blev tildelt et par tønder land som erstatning for den tabte græsningsret.

De konkrete reformer blev som nævnt indført i flere omgange. Den første reform var ophævelse af fællesskabet om overdrevenes græsningsarealer mellem flere byer. (Forordningerne 29. december 1758,  28.december 1759 og 8. marts 1760). Det var ikke et påbud, men en opfordring. Derfra gik reformerne af landsbyfællesskabet gradvist videre med forordningerne 27. juli 1769, 13. maj 1776 og endelig den samlende lov af 23. april 1781. Fra 1781 tog udskiftningen fart, da regeringen stillede krav om gennemført udskiftning for at tillade bortsalg af fæstegårde til selveje. Omkring 1810 var udskiftningen af de danske landsbyer stort set afsluttet.

Blokudskiftning.

Blokudskiftning var en udskiftningsform, hvor et forholdsvis stort antal ejendomme blev udflyttet i forbindelse med udskiftningen. Derved blev det muligt, at hver gård fik et omtrent rektangulært, samlet jordstykke.

Stjerneudskiftning.

En anden form for udskiftning var stjerneudskiftningen. Dette fænomen forekom i mindre landsbyer, hvor landsbyen lå centralt placeret på landsbyjorden, og hvor jorden havde en ensartet kvalitet. Her kunne man med fordel lave en stjerneudskiftning, da jordens bonitet var ens. Det betød, at gårdene blev liggende i landsbyen, og at hver gård fik tildelt et langt kileformet markstykke. Set oppe fra strålede markerne i en stjerneformation ud fra landsbyen. Stjerneudskiftningen var populær hos bønderne, fordi den betød, at man kunne bevare det tætte landsbyfællesskab og den tryghed, det gav, og at ens jord lå i tilknytning.

Ø.Sk. sogns udskiftning kan opfattes som både Blok og Stjerneudskiftning

Hvidkilde der med  17 gårde, Brahetrolleborg med 2 gårde, Scholdmose med 1 gård i Ø.Sk. by, Hvidkilde havde også 4 Husmænd uden jord i byen, Brahetrolleborg havde et husmandssted, Dyngenborg, der lå tæt på Ullemose, Ullemose havde et husmandssted i Ø.Sk. by, der foruden Præstegården, der også havde Smeden og et husmandsted på Brunsvej.

I Ballen havde Hvidkilde, Nørregård og Holmegårdene, gårde som betegnes som Enestegårde.
dertil i Ballen 2 gårde og nogle Husmænd.

 udskiftingen1 udskiftingen2 udskiftingen3

Udskiftningen af Øster Skerninge sogn 1802.

Frederik Qvist Broersen
Kongelig majestæts Herredsfoged Sunds – Gudme Herred.
Peder Bagge kongelig majestæts byskriver i Svendborg.
Herredsskriver udi Sunds – Gudme herreder, birkeskriver i baroniet Lehn.

Gør vitterligt at år 1799 d. 27. juni, mødte under Sunds – Gudme herreds – ting, forvalter Kåe fra Hvidkilde og fremlagde et cirkulære af 25. juni, sidste som beviser at lodsejerne i Øster Skerninge sogn erforenet om at 2 synsmænd udmeldes til at taksere  bemeldte byers jorder, til på følgende  udskiftning, og på den grund begærede, at retten behagelig ville udmelde 2 tvd. kyndige jordbrugere til forestående forretning under hr. Landinspektør TRØGELS bestyrelse.

Retten udmeldte til denne forretning sognefogderne HANS ERIKSEN i Tvede og HANS JACOBSEN i Brudager, som haver at indfinde sig på åstedet i Øster Skerninge, hvilkenderes forretning de således haver at fuldføre og afhjemle, som de kongelige anordninger befaler.

Dagens Stokkemænd vare:
Christian Gudbjerg og Hans Hansen af Svendborg.
Henrik Skalsham af Kogtved.
Jens Sørense3n af Sct. Jørgens kloster.

Underdaniest Pro Moria.

Til Østerschierninge og Ballen byers udskiftnings kendskab, bedes at åsteds – mødet berammet en dag sidst i indkommende uge, da jeg skal forelægge planen.
Før kan jeg ikke være færdig der  til og straks derefter rejser hr. kammerherre baron Lehn til Lolland, som gør at jeg ønsker denne tid til mødet.Samlingen er aftalt at må være i præstegården.

Hvidkilde den 13. juli 1802.

Underdanigst
S.H.Højer.Landinspektør.

Til Hr. Kammerherre og Amtmand Schumacher til Beirholm.

Da et landvæsens commissions møde af mig er forlangt i anledningen af Østerscherninge og Ballen byers udskiftning, så har jeg bestemt dette møde at foretages hos sognepræsten hr. Struch, sammesteds fredag d. 23. juli førstkommende formiddag  klokken 9 slet.

Til hvilken tid og sted altså herved indkaldes , samtlige respektive herrer lodsejere, udi fornævnte byer behageligt at møde, eller møde lade og måtte denne indkaldelse behagelig i commissionen fremlægges med påtegning om forkyndelse

 Svendborg amts contorie  den 15. juli 1802.

Schumacher.

Brahetrolleborg forevist den 19. juli 1802.

Shioldemose: forkyndet den 20. juli 1802

Hrr. Struch s: dato ligeledes for Struc og Degnen Pedersen.

Provst Christensen i Ollerup d. 21. juli 1802, hrr. Landt i Ullemose samme dato.

Søren Smed i Ballen og Rasmus Thorsing den 21. juli 1802.

Der fra til Hvidkilde forevist Haae.

Pro Momeria

Efter til mig indkommen begierring om et landvæsens commissions møde i Østerskierninge og Ballen byer, har jeg bestemt udskiftningen sammested til fredag den 23. juli dennes om formiddagen kl. 9 slet at foretage hos sognepræst hrr. Struh i Østerskierninge , hrr. Birkedommer og landvæsens commisnair Toftegård anmoders disse årsag, behagelig bemeldte tid og sted at indfinde sig for med mig at tage møde i commissionen.

Begæring om dette møde har jeg hermed at vedlægge.
Svendborg amts comptoir den 17. juli 1802

Schumacher.

Til Birkedommer og landvæsens commisnair  Toftegård.

PLAN FOR ØSTERSKIERNINGE OG BALLEN BYERS UDSKIFTNING.

Øster Skierninge og Ballen byers jordbruger, have været i fælledskab med hieanden Reen om Reen, og der har aldrig været noget markskiel imellem disse 2de Byer. Men da der nu befindes forskellige lodsejere i enhver bye og for sig anser udskifteren det for nødvendig. At der allerførst bliver bestemt et grænseskiel imellem enhver bye, for derefter med grund at bestemme den generelle udskiftning i mellem lodsejerne.
Det benævnte markskiel tager sin begyndelse ved aaen imellem Vester Skerninge og disse 2de byers marker, vesten for tranekiers ager på punktet A, hvorfra skillet strækker sig øster på, hen over tranekiers agre og eskemose stykker, til punktet B ved eskemose gierde hvor linien slår et lidet bugt og strækker sig øster på hen over eskemosen til pumktet C i Hvidkilde bønder sandskilds vænge, hvor linien slår bugt, strækker sig nord på, hen over mølleholmen og selleskift, til punktet D, hvor linien slår bugt, strækker sig øster på over Bjørnekield, GLædehøjs mose, den nordre ende af Rakilde, søndre side af Viveholm, nordre ende af Stængese skift, søndre ende af Grav agere, til Punktet E, hvor linien  slår bugt, strækker sig sønden på, vesten for Fruens Hauge til punktet F, østen  for Ringekilde, hvor linien slår det sidste bugt og strækker sig østen på til markskillet  imellem Egense og disse 2de byers marker, ved punktet G. Disse punkter og linier er alle ubevægelige uden punkterne D og  E, hvilke efter mål og taxation bliver paralell bevægelig.
 
Litra A for Præstegårdens Jorder.
Denne gård beholder sine gamle tofter østen for gaden ved gården, lidden tager sin begyndelse ved det sydvest hjørne af husmand Rasmus Vævers hauge ved punktet nr.1. strækker sig derfra vesten på over hjørnet af Peder Kuskes tof, over den nordre ende af kirketoften, over det sydøst hjørne af Ellekildes skift til punktet nr.2.,hvor linien slår et lidet bugt, strækker sig østen på tæt norden på den gamle Hulvej ned til møllen til åen, ved punkt nr. 3 – Lodden følger da åen til punkt nr. 4- for vestre ende af Lange Holbroe, hvorfra linien strækker sig øster på i den søndre side af præstens Lange Holbro agre til den østre ende, ved punktet nr.5- hvor linien siden strækker sig nord på for enden af Lang Broe og Lange Øyet, til punkt nr.6- hvor fra linien strækker sig over Aløyet til punktet nr.7- hvorfra linien strækker sig over vestre ende af Domsekier til punktet nr. 8- hvorfra linien strækker sig nordenfor bemeldte Domsekier til toften søndenfor kirken ved punktet nr.9-hvorfra skillet siden følger bemeldte tofte og kirkemuren til gaden og under dette indtager tillige de 2de udi denne lod beliggende gårds og hauge pladser.
Præstegårdens skovlod er beliggende i Eskemose nordenfor præstebøndernes kallehauge- denne lod er af indhold 11.tdr. 4.skp. land geometrisk- alle linier og punkter omkring præstegårdens lod bliver nr. 2,4 og 5 - bevægelige  efter mål og taxation og alle øvrige ubevægelige.
Præstegården beholder sin lille tørvehauge ved Domsekier og bekommer hertil fornødenvej, så og sætterum.
Litra B. Trolle 2de Gårdfæster Jorde.
Hovedlodden tager sin begyndelse ved det nordvest hjørne af deres toft vestenfor byen, ved punktet nr.1o- strækker sig derfra vesten på over spillet, præstens vejlænge, og over søndre ende af Domsebjerg agre til punktet nr.11- hvor linien slår bugt, strækker sig sønden på til markskillet i punkt nr.12- i vestre side af selleskift ved den nye skovvej, hvor linien da følger bemeldte vej østenpå til punktet nr. 13- i engen for vestre ende af Bjørnekides agre, hvor linien slår bugt, strækker sig over vestre ende af L…….agre, Kirkestien, Drajbjerg Krums skift, østre ende af Lange Sørge til punktet nr. 14-på vestre ende af Ravnegårde skift, hvor linien siden strækker sig østenpå, nordenfor Schioldemose bondens hauge til gården ved punktet nr.15-.
Af disse punkter bliver nr. 12 og 13 bevægelig efter mål og taxation, men alle øvrige ubevægelige,

Trolleborgs skovlod er beliggende i østre ende af Eskemoseen, vesten for Mølleholmen i hvilken lod der tilige er noget agrejord af Selle Skift – denne Lods grænseskiel er betegnet på kortet med nr. 16-17-18-19
Schioldemose Bonden.
Schioldemose bonden er tillagt sin lod i Korsbjerg marken vestenfor den nye vej til Ballen og østenfor Trolleborgs her udi beskrevne delings plan for deres hovedlod, - Skovlodden er beliggende i Eskemosen, hvor han bekommer 3.tdr.land geometrisk – og er beliggende imellem Præstens og Trolleborgs skovlod.

Litra C. Degnens Lod.
Degnens Lod på sit hartkorn såvel som den ham ved Commissionen tilståede skolejord tillægges Degneboligen langs åen- og han modtager tillige i den lod Hans Hytteballes gård, Hauge og Tofteplads.
Alt øvrigt i Østerskierninge er Hr. Kammerherre Lehn tilhørende og inddeles dette til sine beboere efter bedste og beqvemmeste måde.

Plan for Ballen Lodsejere.

Ullemose Gårdens Lod.
Alle tofter og indhegninger beholdes ved gården, ligesom tilforn. Lodden søndre skiel, tager sin begyndelse ved det sydøst hjørne af den store skovhauge, på punktet nr.20- strækker sig derfra østerpå over…..toften til den nye vej imellem Skerninge og Ballen til punktet nr.21- på Ravnsbjerg skift – hvor linien siden følger bemeldte vej til punktet nr. 22- på Gyde stykkerne, hvor linien slår bugt og strækker sig østerpå til Egense markskiel på Brågerne ved punkt nr. 23- hvor Lodden følger benævnte markskiel til punktet G- imellem Skerninge og Ballen marker, hvor linien siden følger dette sidst benævnte markskiel til punktet nr.24- på vestre ende af hestehaugen, hvor linien slår bugt, strækker sig vesterpå over Rakilde Skift, Østerskov over nordre ende af Præstens Mysted Hauge, til punktet nr. 25- hvor linien strækker sig sønderpå til den lille hoy  på Knårte Skift, ved Punktet nr. 26- hvor fra linien strækker sig vesterpå  til det nordvest Hjørne af Ullemose Gårdens Skovhauge,

Ved punktet nr.27- og der efter følger bemeldte Ullemoses gamle indhejninger til det første bestemte punkt ved Lodden, nemlig  nr. 20-
I denne benævnte Lod er den største del, og næsten alt af Præstens Skovhauge Mysted kaldet, indbegraben, hvorud i Ullemose Gården efter Taxation bekommer vederlag for sin underskov, overlades det sidentil vedkommende om han kan køibe overskoven i denne Hauge, eller og at den af Kammerherre Lehn borthugges.
I denne Lod er indbefattet Trolleborgs Huus og dets jord, hvilke huset modtager søndenfor, NB ifald dette ej skulle blive Ullemose Gården tilhørende forinden Commissionsmødet i dag bliver sluttet.-
Punkterne  nr.24-25-og 26 – ere de som efter Mål og Taxation bliver parralelle bevægelige.

Selvejer Søren Smeds Jorder.
Han bekommer 7.tdr land geometrisk i overtoften og af Ravnsbjerg Skift efter de på kortet betegnede liner  nr. 28-29-30-31-20 og 21.
Han bekommer 1. tdr.land af den nordre ende på sin gamle Hauger, fordi at han kan beholde sin gamle skov-  Resten som denne Selvejer efter Mål og Taxation kan tilkomme udlægges ham i nordre ende af nedre toften imellem begge gamle Skiel gierder for bemeldte toft.

Selvejer Rasmus Thorsing.

Selvejer Rasmus Thorsing tildeles  sin liden Lod nordenfor hans Hauge, sønden ende af overtoften imellem Ole Ravns Tofte og Søren Smeds tillagte nye Lod.

Præstens 2de gårdfæster i Ballen.

Præstens 2de gårdfæster i Ballen tillægges deres gamle tofter vesten og sønden for gårdene, og deres øvrige jorde tillægges dem i Strandvænget af Hvidkilde Sandkilds vænge, af Eskemosen af Fiellebroe Skist og af Godmosen.
Herved anmærkes at Kammerherre Lehn bekommer 3de Huslodder ved stranden, og en Huslod ved hans Hus, som er beliggende søndenfor Ullemose Skovhauge –  alt i det så kaldte Strandvænge.
Disse 4ere Huslodder er betegnet på Kortet til Skiel linien med nr. 32-33-34-35-36-37 og 38.-

Der befindes ingen tørvemose ved disse benævnte 2de byer uden alene den lille såkaldte Domsekier. I denne Mose har de 2de trolleborgs gårde et mål, hvilket de beholder og fården fornødende vej, så og Sætterum dertil.

Ullemose Husmand og Schioldmose bonden, har hver et næsten ubetydelig mål i denne Mose og kan derfor igen bekomme vederlag – så snart disse 2de Ejere ere enig i, at give den fornødne hjælp til mosens udgravning,

Hvidkilde d. 23 juli 1802

 Høier.og Landinspektør

Fremlagt ved Landvæsens Commissionen
Forretninger i Østerskerninge
Den 23. juli 1802
Schumacher     Toftegaard   L. Trolle..

Torsdag d. 15. juli 1802 mødte for retten de 2de her fra tinget udmeldte taksations mænd sognefogderne Hans Eriksen af Tvede og Hans Jacobsen af Brudager, som fremlagde deres d. 9. juli sidst skriftlig holdt taksations forretning over Øster Skerning og Ballen byers underskov til udskiftning imellem vedkommende lodsejere- hvis rigtighed de med lovens eed stadfæstede og lyder bemeldte forretning således.
1802 efter udmeldelse af 27. juni 1799 fra Sunds Gudme herreds ting mødte vi 2de mænd Hans Eriksen af Tvede og Hans Jacobsen af Brudager i Øster Sklerninge  fredag d. 9. juli 1802 for at påbegynde og fuldføre en taksations forretning over Øster Skerninge og Ballen byers tilliggende underskov.
Som udskifter af bemeldte byers jorder, var tillige mødt hr. løjtnant og landinspektør Højer, under hvis anførsel og bestyrelse denne forretning blev foretaget.Endvidere var til stede som Påvisningsmand enhver af de herrer lodsejeres gårdfæstere, så og de enhver selvejer.

Forretningen blev påbegyndt i den såkaldte Aaemark på bønskrog i Trolleborg målet nr. 8,hvor på der befantes  til hvert 6. års hugning 3 læs skov

Hvidkilde bønders mål nr.7                                                                 1½læs
Tipe øjet på Hvidkildes mål nr.1                                                        6 læs
Præstens ditto nr.2                                                                               5 læs
Hvidkildes                                                                                           3½ læs
Trolleborg nr.8                                                                                    1½ læs
Hvidkildes                                                                                           5 læs
Langøjet på Hvidkildes nr. 11                                                             3 læs
Trolleborgs nr. 16                                                                                 5 læs
Hvidkildes nr. 9                                                                                   3 læs
Trolleborgs nr. 7                                                                                   ½ læs

Bemeldte Aae-mark.

Ullemose – Lars Jensennr. 4                                                               1.læs
På Hvidkildes nr. 2                                                                              1½.læs
Trolleborgs nr. 1                                                                                  1. læs
Lange kolbroe – på Schaldemoses mål nr.                                         1. læs
Hvidkildes nr.2                                                                                    1½. Læs
Præstens nr.1                                                                                       3. læs
Korte Kolbroe – på Scholdemoses mål                                              1. læs
Ullemoses diti                                                                                     ¾. Læs

På alle Hvidkildes mål indtil Præstens hauge.                                   60. læs

Præstens stighoved vænge deraf 12 skp.land geometrisk hvorpå intet.
Resten af skovhaugen på hver skp.land geometrisk                           2. læs

Hvidkilde på præstens mål nr.8                                                          2½. Læs
Scholdemoses nr. 7                                                                              ½. Læs
Trolleborgs nr. 5                                                                                  3. læs

Alle Hvidkildes mål indtil haugen                                                      4. læs
Hvidkilde haugen – deraf 2½ skp. Land hvorpå intet skov befindes
Resten på hver skp. Land                                              3½. Læs

Engene langs aaen, begyndt fra nord, på Hvidkildes mål nr. 29         3 læs

Bemeldte Aae mark

Ullemoses nr. 27 og 28 der af 2 skp. Land, hvorpå intet.
Resten på hver skp. Land                                                                     2½ læs
Hvidkildes mål nr. 26                                                                           14 læs
Præstens nr. 25                                                                                     4 læs
Hvidkides ne. 24                                                                                  1½ læs
Scholdemoses nr. 23                                                                            1 ¼ læs
Trolleborgs nr 22                                                                                 3 læs

Bemeldte enge langs Aaen på Gvidkildes mål nr. 21                          3 læs
Ullemoses ditto nr. 20                                                                          2½ læs
Hvidkildes nr. 19 – 17 – og 13                                                             5 læs
Hvidkildes nr. 11                                                                                  2 læs
Scholdemoses nr. 10                                                                           1 læs
Hvidkildes nr, 9 – 5 – og 3                                                                   14½ læs
Ullemoses  nr. 4                                                                                  ½ læs
Scholdemoses nr. 2                                                                             ½ læs
Tranekier på Hvidkildesnr. 2                                                               1 læs
Præstens  nr. 3                                                                                     3 læs
Hvidkildes nr. 4                                                                                    2 læs
Ullemoses nr. 5                                                                                   1½ læs
Hvidkildes øvrige mål                                                                           10 læs
Sundsager, på Ullemoses mål                                                              4 læs
Præstens                                                                                                6½ læs
Hvidkildes                                                                                           8½ læs

Bemeldte Aae mark

Vester Fauerbjer, på Hvidkildes mål                                                   11 læs
Trolleborg dito                                                                                     6 læs
Scholdemoses ditto                                                                              3 ¾ læs
Øster Fauerbjerg på Hvidkildes mål                                                    6 læs
Eskemosee stykker på Ullemoses mål nr.6                                         2 læs
På Hvidkildes mål nr. 4                                                                        23 læs
Ullemoses mål nr. 3                                                                            2 læs
Hvidkildes mål nr. 2                                                                              1 læs
Præstens mål nr.1                                                                                 1 læs
Tillebroe haugen                                                                                 12 læs
Trillebroe sutten østen for haugen på Hvidkildes mål  8 læs
Præstens kalvehauge  på hver skp. Land geometrisk                           6 læs skov

Korsbjerg Marken.
Eskemosen – der af 3td. Land over kilderne pr. skp.                       2½ læsskov
Alt resten af mosen på hver skp. Land                                               4 læs skov
Mølleholmen på Ullemoses mål nr. 4                                              1½ læs
Hvidkildes nr. 3                                                                                  1 læs
Trolleborgs nr. 2                                                                                 5 læs
Scholdemoses nr. 1                                                                            2 læs
Selle stumper og Selle skifer på Ullemoses mål                               2 læs
Hvidkildes                                                                                          3 læs

Bemeldte Korsbjerg mark.

Trolleborgs                                                                                        1 læs
Scholdemoses                                                                                     ¼ læs
Korsbjerg på præstens mål                                                                1½ læs
Nørregårds nordre skovhauge der af 1td. Land intet
Alt resten pr. skp. Land                                                                      5 læs
Dito den søndre hauge deraf 12 skp. Land ,hvor på intet,
Resten på hver skp. Land                                                                  4. læs
Ditløs Rasmussen den nordre pile hauge                                          3 læs
Den østre ditto                                                                                     6 læs
Rasmus holms tof der udi                                                                 18 læs
Fæsebonden Jens Andersen,  på hver skp. Land                               4½ læs
Rasmus Christensens nordvest toft                                                    2½ læs
Ditto den nordøst                                                                               2 læs
ditto den sydøst                                                                                 16 læs

Tofterne ved Ballen

Søren Smeds hauge derudi                                                                24 læs skov
Ved alle gjærderne                                                                            12 læs
Hvidkildes toften på skovgrunden pr. skp. Land                               4 læs
Præste bøndernes hauge ved Lindskovs lykker
deraf kohaugen på hver skp. Land                                                    3½ læs

Bemeldte tofter ved Ballen.
På de 2de mitterste pløjehauger                                                         6 læs
Den nordre skov hauge                                                                      15 læs
I den nordre pløje hauge                                                                    10 læs
Ved gjærdene                                                                                     10 læs
Over toften på Ullemose husmanden Niels Andersens mål              1 læs
Ditto på Ullemose gårdens                                                                1 læs
På selvejer Rasmus Thorsings                                                          1 læs
Ullemose husmanden L. Jensen                                                         ½ læs
Trolleborgs husmand Jørgen Nielsen toft                                          6 læs
På gydernosen til Hvidkilde                                                                5 læs
Præstens  ?sted hauge – deraf i agerjordens hauge     6 læs

Bemeldte Tofter ved Ballen
I skovhaugen hvoraf 2 skp. I sydøst hjørne og 4 skp. Land i nordre hvorpå ingen skov befindes Resten af haugen a. skp.                                                                             4½ læs
Frugens  hauge deraf 3 skp. Land i nord og 1 skp. Lan i det øvrige , hvorpå ingen skov befindes.

Resten af hele haugen på hver skp land                                            4 læs skov

Søe marken.

Skovgrunden på Hestehauge skifter på hver skp. land                                           2½ læs skov
På den nordøst mose af østerskoven  agre til Trolleborg                                         2 læs
Til Hvidkilde bønder                                                                                                4 læs
Vedelei  på Hvidkildes mål nr.                                                                                 3  1½ læs

Trolleborg nr. 1                                                                                                       7 læs

Bemeldte Søe mark
Søndere stokkerud på præstens mål                                                                        4 læs
Hvidkilde                                                                                                                  4læs
Gamle stengesse stumper på Hvidkildes mål                                                          5læs
På Scholdemoses høj                                                                                              11 læs
På præstens mål nr. 4                                                                                               13 læs
Hvidkildes mål nr. 5                                                                                                 14 læs
Stengesse stumper på Hvidkildes mål nr. 2                                                             6 læs
 Nørkeheldskrog til Scholdemose                                                                             1 læss
Scholdemoses toft østen for byen                                                                            10 læs
Trolleborgs ditto                                                                                                      4 læsScholdemoses toft vesten for byen                                                                                        7 læs
Trolleborg ditto                                                                                                        9 læs
Præstens enghave                                                                                                    4 læs
Hvidkildes toft nr. 4                                                                                                 4 læs
Trolleborgs toft ved søen                                                                                                              ½ læs
Hvidkildes toft nr. 15                                                                                              11 læs
Hvidkildes toft nr. 16, skovgrunden a. skp. land                                                     4 læs

Til Skærninge bye befindes følgende tørvejord, som af os kunne skønnes at være af den beskaffenhed, at den med billighed burde udmærkes til tørvegravning, nemlig Præstens husmænds hauge østen for Domsekier, derudi
3 skp. land tørvejord til 12 alens dybde.

Trolleborgs mål i Domsekiær – deraf 2/5 som opskåren og 3/5 med 12 alens dybde

Alt resten af Domsekiær blev anset for ens bonitet og ens dybde overalt, da det ikke var os muligt at komme derud på mosen formedelst vand og gamle grave.

Da intet videre blev forlangt af os at taksere blev denne forretning sluttet, hvilken udi det hele er fuldført efter vores bedst eskønnende, det vi med lovens ud og hænders underskrift vedstås.

Østerskierninge  den 13. juli 1802.
                                            Hans Eriksen  og Hans Jacobsen.
At denne forretning er fuldført under min anførsel til ståes.      Høyer  landinspektør

På baroniet Lehns                                                        Struhs
Bønders vegne som fornøjet.                                                            Stedets præst
Med denne forretning  Kaae.
På Ullemoses vegne
Ligeså på Brahetrolleborg                                                                 Ole  O. N.S. Nielsen
Bønders vegne. Slambar                                                                    Avlskarl

Udskiftnings forretning i Østerskerninger 1802.

Anno 1802 d. 23. juli blev efter begæring af hr. Løjtnant og Landinspektør Højer af 13. dennes foretaget en landvæsens kommissions forretning udi Østerskerninge præstegård for at udskifte Østerskerninge og Østerskerninge Ballen af fællesskabet af landvæsens commissonarus amtmand hr. Kammerherre Schumacher, Birkedommer Toftegård og Lars Trolle af Fåborg.

Der fremlagde hans bonstitutien af 19. dennes hr. Løjtnan Højers promemona følger denne forretning under nr.1. og Hr. Trolles bonstitution under nr. 2.


Som udskifter var til stede hr. Løjtnant og Landinspektør, der fremlagde under nr.3.-  Amtmand hr. Kammerherre Schumachers indkaldes af 15. juli, til de udi denne jorddeling lodtagne respeqtive lodsejere, Brahetrolleborg, Scholdemose hr. Berg, præsten hr. Struch, degnen Pedersen, hr. provst Christensen af Ollerup, hr. Landt af Ullemose, Søren Smed og Rasmus Thorsing af Ballen tillige med Hvidkilde ejer hr, Kammerherre Baron Lehn, af lodsejerne var til stede hr. Kammerherre baron Lehn ved forvalter hr. Haae , hr. greve Reventlou ved forvalter Havemann, hr. Berg fra Scholdemose, præsten hr. Struch, hr, Provst  Christensen og degnen Pedersen, hr. Landt, Søren Smed og Rasmus Thorsing af Scherninge Ballen.
Hr. Landindspektør Høier fremlagde opmålings kort over Øster Schierninge og Ballen byers jorde, hvilket i året 1798 er optaget af hr. landmåler Lund i Lolland, tillige fremlagde hr. landinspektøren en skriftlig delings plan over enhver lodsejers ved udskiftningen tildelt lodder, hvilken delings plan af ham for lodsejerne blev oplæst og vedtaget protokollen under nr.4-
Efter at hr. landinspektøren havde oplæst det af delingsplanen som vedkommer markskellet mellem Øster Schierninge og Ballen byer, erklærede samtilige lodsejer sig i et og alt der med at være fornøjet, hvorefter det videre af delingsplanen blev forelæst og efter at dette var sket fremtrådte enhver lodsejer for at afgive deres erklæring, hvorvidt de med opmeldte plan var fornøjet.
Forvalter Havemann fra Brahetrolleborg erklærede sig med planen fuldkommen fornøjet – med den mig af hr. landinspektør  Hiøer tillagte lod, såvel til mit eget brug, som den mine bønder Jens Andersen og Anders Nielsens enke er tillagt finder jeg mig fornøjet.
Hr. Berg til Scholdemose erklærede sig ligeså for sin del fornøjet med den fremlagte plan. Og ligeledes erklærede Rasmus Thorsing og Søren Smed hver for sig i et og alt at være velfornøjet med planen.
Provst Christensen som var mødt på degnen Pedersens vegne erklærede sig i et og alt at være fornøjet med planen, så ogmed den af lodsejerene tilståede skolejord  nemlig 12 skæpper land af første klasses jord til hver høved og 3½ høved til hele skolen
Hr. Landt i Ullemose erklærede sig ligeledes fornøjet med planen, dog ønskede han han at Dyngeborg som lå nær hans gård måtte overlades  ham , mod at han til baroniet Brahetrolleborg ejere vil overlade Christen Rasmussen s sted i Øster Scherninge tillige med så meget jord som Dyngeborg nu ved udskiftningen kunne tilfalde, hvilket dog tages af Trolleborgs tildelte andel i  Øster Scherninge og henlæges der i Trolleborgs nu tildelte lod, da Trolleborgs husmænd fra Ballen forhen havde jorden indlemmet under Trolleborgs lod i  Øster Scherninge og ligeledes forholder det sig med Ullemoses husmænd jord, hvilken er indlemmet under Ullemose-gårdens lod i Ballen

Forvalter Havemann havde intet imod hr. Landts forslagat erindre når jorden som Dyngeborg kunne tilfalde blev udlagt i Sammenhæng med den baroniet Brahetrolleborg tildelende lod, og at  nuværende fæster flytter den ene i den andens bopæl, som nærmere ved taxationen vil blive et afhøre om den ene kunde tilfalde noget vederlag for bygning af den anden.
Største lodsejer s fuldmægtig Søren Haae fra Hvidkilde havde heller ikke noget imod planen at erindre men da has herskab har gjort betydelig opfrelsere med udflytningen for at skaffe præstegården så bekvem som den er, så forventer han den føjelighed af velværdige hr. Struch, at de hus og hauge pladser hvorfra kammerherrenflytter gårdene vorder udflytterne tilladt til lovlig brug i 7 år, indtil disse kan få hauge opelsket ved deres nye gårde, med mindre hr. Struch anderledes derom med dem kan forenes, og sluttelig forbeholdt Haae kammerherren 2 årstid til disse gårdes udflytningen.
I hensende til kirke og hov stier for udflytterne samt fornøden grus og lergrave da forventer hr. Haae at landinspektøren
Derom bestemmer sig.

Præsten erklærede at ville tilstå det af hr. forvalter Haae anførte, dog ønskede han gerne i hensende til frugttræerne at det måtte pålægges beboerne at medtage så mange unge træer af ham som ikke kunne flyttes, når deres huse bliver bortført.

I hensende til forvalter Haaes erklæring angående fårdenes udflytning og haugernes forbeholdenhed i 7 år måtte provst Christensen på degnens vegne anmærke at da degnen ikkun haver lidt jord kunne han ikke tåle dette tab i så mange år, men var af den formening at degnen om 3 år fra 1. maj 1803 at regne måtte benytte sig af Hans Hytteballes gårds og Hauges plads som sin ejendom, hvilket hr. forvalter Hååe i betragtning af degnens forfatning indvilgede.

Vejene var følgende.

Ve
jen fra Øster Scherninge til Lindschous løkker.


Fra sidst bemeledte sted til Egense.

Ligeledes fra bemeldte sted til Ballen.

Fra Ollerup mark til Øster Scherninge.

Fra Ollerup mark  til vej nr.1

Disse 5 veje ere aflagt med 20 alens brede, halv vold og halv grøft ved hver side iberegnet.

Vejen fra nr.1 til Faurebierge skift

Fra sidst bemeldte sted til Elkilde skift.

Fra sidste sted til Møllen

Fra vejeb nr. 7 til Hans Sørensens gård eller Ole Larsen.

Fra Selle skift østen for Trolleborg og Scholdemose skovlod

Fra Præstebondens toft over Strandvænget som Strandvej

Fra hjørnet ved skovauvlskift til Stokke – rum.

Disse veje ere ansatte til 18 alens brede og bliver alle forudnævnte 12 veje indgrøftet

Uindgrøftede veje.

Fra den nordre præstebondes gård langs Toftegierdet til den søndre gård.


Fra Strandvejen til Ole Ravns lod.

Disses brede er 8 alen

Fodstier, var der ingen af lodsejerene som gjorde nogen påstand.

Grusgrave, dertil udlægges 2. tønder land af 14000 alen på Kiøllebanke Scholdemoses lod. Dito 1.tønde land i Holmegårdens lod på Bierge skift, flere grusgrave var ej belejligt at udlægge formedelst vejenes fraliggenhed fra gruset.

Lergrave befindes der ingen af og fandtes ej heller fornøden.

Almindelig vandsted bliver i Høiekiærs vanding

I henseende til underskoven blev vedtaget enten at skulle hugges eller magelægges til rette skovhugs tid 1804 og intet som 3års skud og der under i året 1803 må borthugges men skal blive stående uden godtgiørelse.
I henseende til overskoven da skulle den enten være solgt, borthugget eller ombyttet til majdag 1804.
I henseende til vejenes istandsættelse da skulle de nye veje være i fuldkommen stand til st. Hansdag 1805, og ingen gammel vej aflægges førend de nye ere forsvarlig at passere.

Hegnet imellem lodsejerne skulle være oprejst til forsvarlig fred til majdag 1804.

Udgierdene imellem de 2de byers marker og de påstødende byers skal blive stående uden godtgiørelse medmindre de befandtes at være stengierder, da vedkommende sig derom selv må forene

Hvad pile angår da forhode dermed efter anordning erne.

Hegnet deles ifølge forordningen af 29 oktober 1794.

Ullemosegårdens ejer tilstod sine 4 husmænd som tilforn har haft jord i markerne vederlag derfor efter mål og taxation i den ham nu tildelte gårdlod. Hvilket sted nærmere af ham bestemmes, ligesom og han tilstod det ham tilhørende jordløse hus 3. tønder land a. 14.000 alen.

Præsten som var ejer af af et hus i Ballen tilstod dette 3. tønder land a. 14.000 alen i præstegårdensbønders tildelte jordlod. Endvidere havde præsten 2 huse i Øster Schierninge hvilke han tillagte hver 3 tønder land a. 14.000 alen i den ham tildelte præstegårds lod. Stederne til disse huslodders udlæggelse bestemmes nærme af Præsten

Førend protokollen blev sluttet måtte landinspektøren se sig nødsaget at bede tilført at han ifølge forordningen af 23. april 1781 har eftermålt hr. landmåler Lunds optagne kort og for så vidt det gennerelle mål angår befunden samme at være således ar han kunne være ansvarlig for udskiftningens rigtighed, men derimod i henseende yil spesielle opmåling såvel som den generelle og specille beregning fandt disse dele så ganske og aldeles urigtige at han ifølge største lodsejer s forlangede for ej at opsætte denne udskiftning har måtte eftermålt enhver mands lodde såvel i henseende til længde og brede, så og beregnet det hele om og derfor henholdt sig til reqvirenten om betaling af denne opmåling nemlig for td. Land 8 skilling af begge byer tarien.

Forvalter Haae som fandt hr. landinspektør ens foretagende eftermåling  var sket til alle medlodsejerne s fordel kunne aldeles ikke forvente andet end at alle tog lige del i omkostningen så meget mere som lund er kongelig landmåle.

Alle de mindre lodsejer e var enig i hr. Haaes tilførte og anså denne dobbelt betaling af opmålingen som skånsel for hr. Lund da han ellers derved ville midste betydelig i sin repotalin som han og enhver ærekær embedsmand søger at erhverve i Colligiummet. Og da ingen begierte noget videre ved denne forretning fremmet så blev den med vedkommende samtykke sluttet og af disse til bekræftelse underskreven.

Ligeledes på Scholdemose                                                                Søren Madsen
Bønders vegne  Tagge.                                                Rasmus  R.T.S.  Thorsing.
Ved lodkastning på Hvidkilde.

Ved lodkastning på Hvidkilde d. 22. november 1803 tilfald skovlodderne i Fruens hauge enhver således.

Lod nr. 1. til gård nr. 17 Erik Høj
Lod nr. 2  til gård nr. 19 Hans Hytteballe
Lod nr. 3. til gård nr. 21 Hans Ovesen.
Lod nr. 4. til gård nr. 11 Aage Larsen
Lod nr. 5. til gård nr. 16 Rasmus Poulsen
Lod nr. 6.til gård  nr. 12 Peder Kudsk
Lod nr. 7. til gård nr. 15. Rasmus Kirkegård.
Lod nr. 8. til gård nr. 13.Christen Poulsen
Lod nr. 9. til gård nr. 18. Jesper Hansen
Lod nr.10 til gård nr. 14. Hans Larsen

Lod nr. 12 til gård nr.20. Frans Rasmussen.

Udflytteren Ditlløv Rasmussen bekommer den nordre lod vesten for skovvejen, hvilken er betegnet på kortet med nr.18.

I Eskemosen skovmål.

Lod nr.1. fra nord  Anders Ballemann
Lod nr.2. Svend Aagesen og Peder Sørensen.
Lod nr.3. Ole Larsen.
od nr.4 Hans Sørensen.

                                                                 Således rigtig vedstår.
                                                                        P.H.Højer. 
Østerskierninge og Ballen byers Hegn.

Ved Østerskierninge og Ballen byer, befindes over halv hegn den suma                19152½ alen

Heraf tilkommer enhver ifølge deres hartkorn således.


Præstegården                                                                                                             1200 alen

Ditto præstens husmand                                                                                             42 alen

Ditto præstens husmand i Erik Højs lod                                                                       42 alen

Ditto præste bonden Jens Andersen                                                                            539 alen

Ditto præste bonden Anders Nielsens enke                                                                181 alen
Ditto præste husmanden i Ballen                                                                                 32 alen

Trolleborg

Peder Frandsen                                                                                                            361 alen

Mikkel Eriksens Enke                                                                                                 344 alen

Udflytteren                                                                                                                 344 alen

Husmanden                                                                                                                  47 alen

Scholdemosegården                                                                                                    916 alen

Ullemosegården                                                                                                        1019 alen

Degnen                                                                                                                        195 alen

Smeden i Ballen                                                                                                       179½ alen
Hvidkilde samtlige gårde og husmænd.                                                                    13 711 alen

                                                                                                                               ___________
udgiør                  19152½ alen
               

Hegnet for skolejorden betræffende.

Det halve hegn omkring skolejorden er                                                                    664 alen

Hvilket befindes på følgende steder.

Udvendige giærder for bemeldte skolejord.                                                              315 alen

Ved søndre ende af skolejorden med Peder Kusks lod begyndt fra øster                  220 alen

Skole distriktet skulle hegne det halve hegn imellem degnen og skolejorden,
Men ved kommisions mødet blev det bestemt at distriktet måtte hegne så
meget for degnejorden, hvorimod degnen igen hegner hele skellinien imellem
degnen og skolejorden. Ifølge dette til kommer distriktet at hegne

for degnejorden, begyndt fra vester.                                                    129 alen
__________
                                                                                                       udgiør            664 alen
Disse benævnte 664 alen skolehegn fordeles således.

Trolleborg Peder Frandsen 14½, MikkelEriksens enke 14, Udflytteren 14

I alt til Trolleborg                                                                                 42½ alen

Scholdemose bonden                                                                            35½ alen

Ullemosegården                                                                                   40    alen

Præstebønderne i Ballen.
Jens Andersen  213/4 alen, Anders Nielsens enke 71/4 alen                               i alt  29 alen

Selvejer Søren Smed                                                                                 7 alen


Hvidkilde gårdmænd Enhver af de 16 Skerninge gårde                                             23 ½ alen
Rasmus Christensen i Ballen                                                                                      23 ½ alen
Ole Ravn Ballen                                                                                    113/4 alen
Nørregården                                                                                                               23   alen
Enhver af 2de Holmegårde                                                                                          32 alen
Udgør for Hvidkilde gods                                                                    510 alen.

Anmærkning: Sognefogden er ifølge de kongelig anordninger fritagen for skolehegn.

Bemeldte præstegårds hegn.

For Lodden.

Mod gaden alt.
Mod Peder Kuskes lod – det gl. stykke hegn fra hjørnet af gyden til den nye linje  begyndelse  alt.

Ad den nye linie til Peder Kuskes lod - intet.
Mod kirkemuren -  intet.
 Mod Hvidkilde huslod – halve.
Mod Hvidkilde tørvelod  - halv
Mod præstens foreste huslod – hele hegnet, undtagen 89. alen
Mod Smedens huslod hele hegnet undtagen – 24 alen
Mod gyderne – alt.
Mod Vesterskerninge mark – intet.
Mod Peder Sørensens lod  -  16 alen over halv.
Præstens husmands hegn i Erik Høys lod.
For Hus og hauge mod gyden alt.
Mod Erik Høys lod – alt.

                   For lodden.
Mod Hvidkilde tørvelod – halv.
Mod gyden – alt.
Mod præstens lod, af hele hegnet ikuns 89 alen.

Præstens husmand – smeden.
for hus og  hauge.
Mod Hvikilde husmand – halv.
Mod præstens toft – som forhen.
Mod gaden – alt.

Bemeldte præstens husmands hegn.
for lodden.
Mod gyden – alt.
Mod præstens lod af hele hegnet ikkuns 24 alen.

Præstebonden  Jens Andersens hegn i Ballen.
for toften  sønden gården.
mod Søren smeds lod – alt
Mod  Hvidkilde huslod – halv.
Mod stranden – intet.
Mod Hvidkilde husmand Hans Sørensens lod – intet.
Mod gaden – alt.

b. for toften norden gården og lodden
Mod gaden – alt.
Mod præsten husmandens hauge – halv.
Mod Ullemosegårdens helle – alt.
Mod gyden – alt.
Mod stranden – intet.
Mod Ole Ravns lod – halv.
Mod Præstens huslod , 32 alen mindre end halv
Mod Præstens skovlod – halv.
Mod Hvidkildes skovlod – halv.
Mod Schioldemoses skovlod – halv.

Mod Anders Nielsens enkes skovlod – halv.
Mod Holmegården – alt.
Mod Anders Nielsens enkes lod, af det nye hegn 83 alen over halv
af det gl. hegn – halv.

Præstebonden Anders Nielsens enkes hegn.
for toften og lodden.
Mod Ullemoses jorde -  alt
Mod Hvidkildes huslod, af det gl. hegn – halv.
Mod ditto af det nye hegn 36 alen, mindre end det halve
Mod Ullemoses jorde – halv.
Mod Jens Andersens toft af det gl. hegn – halv.
Mod Jens Andersens lod af det nye hegn, 83 alen mindre end halv hegn.
Mod Holmegårdens lod – halv.
for skovlodden.
mod Hans Andersens – halv
Mod Schioldemoses skovlod – halv.
Mod Nørregårdens lod – halv.
Mod Holmegårdens lod – hele hegnet undtagen 20 alen.

Præstens husmand i Ballen.
for haugen.
Mod gaden – alt.
Mod enhver påstødende – halv hegn
b. for lodden.
  1. Mod præstens skovlod – halv
  2.  Mod Ole Ravns lod -  halv.
  3.  Mod Jens Andersens lod – 32 alen over halv.

Schioldemose bondens hegn.
a. for tørvelodden.
Til enhver påstødende – halv hegn.
Mod gyden – alt.
for skovlodden.
For enhver påstødende – halv.
Mod gyden – alt

For lodden.
Mod gade og begge gyder – alt
Mod grusgraven  - intet.
Mod Trolleborg udflytter – halv.
Mod Peder Frandsens lod af halv hegnet 364 alen.

Trolleborg Peder Frandsens hegn
For skovlodden
Til enhver påstødende – halv.
 Mod gyden – alt
for fælles tørvemosen.
1/3 af halv gyde hegnet.
1/3 af halv hegnet til enhver påstødende
for bylodden
Mod gaden – alt.
Mod Schioldemoses bondens lod, hele hegnet undtagen 364 alen.
Mod udflytteren -  halv.

Mod Mikkels lod – 92 alen mindre end – halv.

Trolleborg  bonden Mikkel Eriksens enkes hegn.
A, For skovlodden.
Mod Peder Frandsens lod – halv.
Mod Hvidkildes skovlod – halv.
Mod Trolleborgs huslod – alt.
Mod gyden – alt.
Skel hegn 47 alen af gyde hegnet for Trolleborg husmandens lod.

 B. For fælles tørvemosen.
1/3 af hele gyde – hegnet.
1/3 af halv hegnet til enhver påstødende.
 C. For den lille hauge østen gaden.
Mod gaden – alt.
Til enhver påstødende – halv hegn
 For bylodden.
Mod gaden – alt.
Mod Peder Frandsens lod 92 alen over halv.
Mod udflytteren hele hegnet, undtagen 50 alen
Mod Anders Ballemand – halv.
 Mod Svend Aagesens lod – halv.
Mod Hans Sørensens lod – 150 alen, mindre end halv hegn.
Mod Eriks Høys lod 26 alen over – halv

Trolleborgs husmands hegn.
Mod Hvikilde skovlod – halv.
Mod Mikkels dkovlod – intet.
Mod Mikkels skovlod – inteMod begge gyder – alt undtagen 47 alen.

Trolleborg udflytters hegn.
For skovlodden.
Mod gyden alt.
Mod enhver påstødende  - halv hegn
For tørvelodden.
1/3 af hele gyde hegnet
1/3 af halv hegnet mod enhver påstødense.

c. For lodden
1.  Mod gyden -  alt
Mod Schioldemoses lod – halv.
Mod Ander Ballemann – halv.
Mod Mikkels lod  - af hele hegnet ikkuns 50 alen.
Mod Peder Frandsens lod – halv.

Ullemosegårdens – hegn.
Mod Egense  mark Østerskerninge sogns giærder
Mod Fruens hauge – halv
Mod enhver Ullemose hsmand s lod – halv
Mod Holmegårdens udflytter lod – halv
Mod Holmegårdens lod, østen for den store vej af hele hegnet – ikkuns 114 alen.
Mod gyderne alt.
Mos smedens lod – af nye giærder – halv, af de gamle alt.
Mod Ole Ravns toft – halv

Mod præstens husmands hauge – halv.
Mod Jens Andersens skov helle – intet.
 Mos Anders Nielsaens enkes toft – intet.
Mod Hvidkilde huslod – halv.
Mod Anders Nielsens enkes lod – halv.
Mod Holmegårdens lod, vesten den store vej – halv.
Mod Rasmus Christensens lod – halv-

Enhver af de 5 Ullemoses husmænd hegner for deres hauger som forhen,

Ligeledes hegner enhver af dem halve hegn til deres naboer.

Selvejer Søren Smeds hegn.
a.For skovlodden.
Mod gyden – alt.
Mod Rasmus Christensen – halv.
For overtoften s lod.
Mod begge gyder – alt-
Mod Ullemose gården ager det nye hegn – halv, af det gamle intet.
Mod Ole Ravns toft – halv
Mod Rasmus Thorsings lod 18 alen mindre end halv
For nedre toftes lodden.
Mod gaden – alt.
Mod Rasmus Thorsings og Ullemoses husmænds hauger- intet.
Mod Jens Andersens  toft – intet.
Mod Hvidkildes huslod –intet.
Mod Rasmus Christensens lod – alt hegnet undtagen 20 alen.
Mod husmændenes hauger – som forhen.

Selvejer Rasmus Thorsings hegn.
For Lodden.
Mod husmændenes hauger – intet.
Mod gaden det lille stk hegn – alt.
Mod Søren Smeds lod 18 alen over halv hegn
Mod Ole Ravns toft – halv.

For begge sine hauger hegner, han herefter som forhen.

Hvidkilde fæsteres hegn.
Nr. 1  Gårdmand Peder Kudsk. (matr. 4 Ø.Sk.
Det overblevene af den vestre side på gydenover degnejorden efter at degnen har modtaget 122 alen
Det overblevne af hegnet mod degnejorden, efter at skoledistriktet har modtaget 129 alen.
Det overblevne af hegnet mod skolejorden for søndre side og alt vestre side.
Mod Vesterskerninge mark – intet,
Mod møllegyden – alt.
Mod præstens lod, det nye hegn – alt.
Det gl. stykke hegn fra hjørnet af den nye linie, til hjørnet på strædet, ind til gården – intet.
Mod gaden alt

Nr. 2  Ekik Højs hegn. (matr. 11 Ø.Sk.
Mod gaden – alt.    
Mod gyden  - alt.
 Mod præstens husmand – intet.
Mod Hvidkilde huslod – alt hegnet, undtagen 58 alen.
Mod Hans Sørensens lod – intet.
Mod Mikkels lod og toft – 26 alen mindre end halv hegn

Nr. 3  Jesper Hansens hegn. (matr. 15 Ø.Sk.)
Mod gaden og gyden - alt.
Mod vandstedet – intet.
Mod den vestre huslod af hele linien – ikkuns 23 alen.
Mod den østre huslod – 5 alen mindre end halv hegn
Mod Aage Kirkegårds lod – halv.
Mod Rasmus Poulsens  lod – 44 alen mindre end hakv hegn.
Mod trolleborgs hauge østen gaden – halv.

Nr. 4  Rasmus Poulsensen – hegn. (matr. 14  Ø.Sk.)
Mod trolleborgs lille hauge  - halvt
Mod Jesper Hansens lod - 44 alen over halv hegn 
 Mads Pommers hauge og lod alt.
Mod Christen Poulsens lod -  55 alen over halv.
Mod Rasmus Kirkegårds lod – alt.
Mod Aage Kirkegårds lod – alt.

Nr. 5 Christen Poulsen hegn.   (matr. 13 Ø.Sk.)
Mod Mads Pommers lod – alt.
Mod Rasmus Tæskers lod – alt.
Mod gaden for Rasmus Tæskers lod – 51 alen.
Mod gaden og gyden – alt.
Mod Rasmus Vævers lod - 18 alen over halv.
Mod Rasmus Kirkegård – 84 alen under halv hegn.
Mod Rasmus Poulsen - 55 alen under halv.

Nr. 6  Hans Aagesens hegn.  (matr. 12 Ø.Sk.
Mod gyden og gaden – alt.
Mod gyden til søen – alt.
Mod husmand Morten Troels lod, af hele linien ikkuns – 36 alen.
Mod søen og Ollerup mark – intet.
Mod Rasmus Kirkegårds lod – hele hegnet undtagen 91 alen.

Nr. 7    Rasmus Kirkegårds hegn.(matr. 16 Ø.Sk.
Mod Rasmus Poulsens lod – intet.
Mod Christen Poulsens lod – 84 alen over halv.
Mod Hans Aagesens lod af hele hegnet – ikkuns 91 alen
Mod Ollerup mark – intet.
Mod Hendrik Madsens huslod – alt hegnet undtagen 78 alen.
Mod gyderne – alt.
Mod Rasmus Væver – halv.
Mod Aage Kirkegårds lod, af hele linien – ikkuns 60 alen.

Nr.8   Aage Kirkegårds hegn. (matr. 18 <Ø.Sk.)
Mod Rasmus Kirkegårds lod – alt hegnet undtagen 60 alen.
Mos Rasmus Poulsens lod – intet.
Mod Jesper Hansens lod – halv.
Mod huslodden – intet
Mod gyderne – alt.  

Nr. 9   Hans Larsens – hegn. (matr. 17 Ø.Sk.
De udvendige gjæder mod fremmen sogn – alt.
Mod gyden – alt
Mod Frands Rasmussen – intet.
Mod Hans Hytteballe – 125 alen mindre end halv hegn.

Nr. 10 Frands Rasmussens – hegn.   (matr. 20 Ø.Sk.
De udvendige giærder mod fremmed sogn – alt
Mod Fruens hauge – halv.
Mod Hans Hytteballes lod – hele hegnet undtagen 273 alen.
Mod Hans Larsens lod – alt.

Nr. 11    Hans Hytteballes hegn. (matr. 19 Ø.Sk.
Mod begge gyder – alt.
Mod Frands Rasmussens lod – af hele hegnet ikkuns 273 alen
Mod Hans Larsens lod – 125 alen over halv hegn.

Nr. 12   Ole Larsens hegn. (matr. 10 Ø.Sk.
Mod Vester Skerninge mark – intet.
Mod Ole Ravns lod – halv.
Mod præstens skovlod – halv.
Mod Hvidkildes skovlod – alt.
Mod Gyderne – alt.
Mod Jørgen Vests lod – halv.
Det halve hegn imellem Hvidkilde skovlod og præstens.
Det halve hegn imellem Hvidkildes skovlod og Jens Andersens.
Det halve ditto imod Scioldemoses.
Det det halve ditto imod enhver af de 3 Trolleborg gårdmænds skovloder.
Det halv ditto imod Trolleborg  husmandslod.
Skal hegne for Nørregårds lod ved den vestre gyde 464 alen, begyndt fra det nordre hjørne

Nr. 13   Anders Ballemands hegn.(matr. 8. Ø.Sk.
Mod begge gyder – alt.
Mod Trolleborg udflytter – halv.
Mod Mikkels lod – halv.
Mod Svend Aagesens lod – 47 alen over det halve.

Nr. 14. Jørgen Vests hegn. (matr. 9 Ø.Sk.
Mod Vester Skerninge mark -  intet.
Mod Ole Larsen – halv.
Mod gyden – alt.
Mod Svend Aagesens lod – halv.  Skal endvidere hegne.
Gydehegnet ved vestre side af Ditløv Rasmussens lod.
Ditto af gydehegnet ved vestre ende på Niels Hjulmands lod, - 105 alen begyndt fra sønder.
Ditto alt gydehegnet ved søndre af husmand Anders Skrædders enke .
Ditto alt gydehegn et for husmand Peder Nielsens lod – 195 alen.

Nr. 15. Svens Aagesens lod. (matr. 7. Ø.Sk.
Mod Vester Skerninge mark – intet.
Mod Peder Sørensens lod – 49 alen over halv
Mod Hans Sørensens  lod – 80 alen over halv.
Mod Mikkels lod – halv.
od Anders Ballemand – 47 alen mindre end halv.
Mod gyden - alt.
Mod Jørgen Vest – halv.
Skal hegne alt gydehegnet for Hvidkilde bønders skovlod i Eskemosen

Nr. 16. Peder Sørensens hegn  (matr. 5  Ø.Sk.
Mod Vester Skerninge mark – intet.
Mod præstens lod - 16 alen mindre end  halv.
Mod gyden alt.
od Svens Aagesens lod – 49 alen mindre end halv.
Skal hegne 209 alen gydehegn for husmand Aage Hansen lod- begyndt fra vester.
Skal hegne halv hegn til enhver som grænser til hvidkildebøndernes tørvemose i Domsekiær,
Så og gydehegnet for bemeldte mose, for så vidt samme strækker sig ud fo Hvidkildes andel.

Nr.  17  Hans Sørensens hegn  (matr. 6 Ø.Sk.
Mod huslodden – alt.
Mod Erik Højs lod – alt.
Mod Mikkels lod – 150 alen over halv.
Mod Svens Aagesens lod – 80 alen mindre end halv.
Mod gyden – alt.

Nr. 18  Ditløv Rasmussens hegn  (matr. 5 Ballen
Mod gyden norden lodden – alt.
Mod Fruens hauge – halv.
Mod enhver af Ullemose husmænd – halv
Mod Ullemosegårdens lod – halv.
Mod Rasmus Holms lod – alt hegnet undtagen 109 alen.
Mod gyden – alt.
Mod huslodden – 115 alen over halv

Nr. 19  Mikkel Nørregårds hegn  ( matr. 6 Ballen.
Alt gydehegnet ved lodden undtagen 464 alen i vesten side begyndt fra nord.
Mod Anders Nielsens enke- halv
Mod Holmegården – alt hegnet undtagen 191 alen.

Nr.  20   Rasmus Holms hegn (matr. 7 Ballen.
for skovlodden.
Mod Rasmus Christensen – alt.
Udvendige giærder – intet.

for lodden vesten for vejen.
Mod Nørregårdens lod – af hele hegnet ikkuns 191 alen.
Mod gyderne - alt.
Mod Ullemose loden – halv.
Mod Anders Nielsens enkes lod – halv.
Mod Jens Anders ens lod – intet
Mod Anders Nielsens enkes skovlod -  af hele hegnet ikkuns 20 alen.

C. for lodden østen for vejen.
1.     Mod Ullemose lodden – alt hele hegnet undtagen 114 alen
2.     Mod Egense vejen – alt.
3.     Mod den store vej – alt.

Nr.  21   Rasmus Christensen hegn ( matr. 4. Ballen).
Mod gyderne – alt
Mod husmændenes hauge – som forhen.
Mod smedens nedre tofts – lod af hele hegnet ikkuns 20 alen.
Mod Peder Frederiksens lod – intet.
Mod Jens Dyngeborg – intet.
Mod Holmegårdens skovlod – intet.
Mod de påstødende marker – byens gl. hegn.
Mod Ullemose lodden – halv.
 Mod smedens skovlod – halv

Nr.  22   Ole Ravns hegn (matr.. 3  Ballen.

for toften.
Mod enhver påstødende – halv.
Mod gaden – helt.
Mod Ullemose husmand som forhen.

for toften.
Mod Jens Andersen  -  halv.
Mod præstens huslod – halv.
Mod præstens skovlod – halv.
Mod Ole Larsen  - halv.
Mod Vester Skerninge mark – intet.

Anmærkning:
Da denne mand ikke er tildelt nogen skov, så bortfalder hans giærder til dem som har mere skov end de kan tilkomme – Nb hans hartkorns hegn.

Fruens hauge.
Halv hegnet til enhver påstødende af Fruens hauges så og hele gydehegnet, tilkommer gårdene med en !/24 del

Nr. 18 Udflytter af Holmegården  med 3/24 del.
Skulle det forlanges, at begge grusgravene så og det almindelige vandsted skal indhegnes, da skal samtlige  Gårdfæstere og selvejere tillige med præst og degn, enhver modtage sin andel af dette hegn ved alle sider på bemeldte hegn 3de. Steder enhver ifølge hartkorn.

Hegnet, såvel grøft som vold udlægges fra grusgravene og vandstederne og intet jord skal fratages de påstødende
Bliver samtlige jordbruger enig, at lade bemeldte 3de. Steder være uindhegnet da skal den mand som benytter sig afgræsningen på disse offentlige steder være forpligtet til at sætte og vedligeholde stederne, så og rejse gydehegnet .

Hvidkilde husfæsteres hegn.

A.   Hans Buchs hegn  (matr 27 Ø.Sk.
Mod gaden  - alt.
Mod kirkemuren  - alt.
Mod præstens lod – halv.
Mod Hvidkildes tørvemose – halv.
Mod præstens tørvemose – halv.
Mod gyden – alt.
Mod Aage Hansens lod – 13 alen over halv.

B Aage Hansens hegn  (matr. 28.Ø.Sk.
Mod Hans Buchs lod – 13 alen under halv
Mod gaden – alt.
Mod gyden hegner Peder Sørensen 209 alen, begynder fra vester og resten tilhører husmanden

C.   Mads Pommers hegn ( matr. 32 Ø.Sk.
!.  Mod Rasmus Poulsens hauge og lod - intet .
2.  Mod Christian Poulsens lod – intet.
3.  Mod Rasmus Tæsker – alt hegnet undtagen 35 alen.
4.  Mod gaden – alt.

D.  Rasmus Tæskers hegn  (matr. 31 Ø.Sk.

1.   Mod Mads Pommer af hele hegnet - ikkuns 35 alen
2.   Mod Christen Poulsen – intet.
3.   Mod gaden – alt undtagen 51 alen.

E.   Hans Nørregårds enkes hegn ( matr 30 Ø.Sk.
1   Mod Morten Trols gl. toft – 15 alen over halv.
2.   Mod Søen – intet.
3     Mod Morten Trols søndre lod – alt
4.    Mod gaden – alt

F.   Morten Trols hegn (matr. 29 Ø.Sk.)   
a. For den nordre lod.
1. Mod gaden – alt.
2. Mod Præstens – halv.
3. Mod Søen – intet.
4. Mod Hans Nørregårds enkes gl. toft, - 15 alen mindre end halv.

b. For den søndre lod.
!. Mod gaden – alt.
2. Mod Hans Aagesens – hele linien undtagen 36 alen.
3. Mod Søen – intet.
4. Mod Hans Nørregårds enkes lod – intet.

G.  Rasmus Vævers hegn (matr. 33 Ø.Sk.
1. Mod Christen Poulsens lod – 18 alen under halv.
2. Mod Rasmus Kirkegård – halv.
3. Mod gyden – alt.

H.  Hendrik Madsen Iversens hegn (matr. 34 Ø.Sk.
1.  Mod Ullerup mark - intet .
2.  Mod gyden – alt
3.  Mod Rasmus Kirkegårds lod – af hele hegnet ikkuns 78 alen.

I   Peder Nielsens hegn ( matr. 36 Ø.Sk.
1.  Mod gyden – resten af hegnet efter at Jørgen Olsen Vest har modtaget 195 alen.
2.   Mod Aage Kirkegård – alt.
3.   Mod Jesper Hansen – 5 alen over halv.
4.   Mod Anders Skræders enke – halv.

K.  Anders Skræders enkes hegn (matr. 35 Ø.Sk.
1.  Mod gyden sønder lodden – intet.
2.  Mod gyden vesten lodden – alt.
3.  Mod Jesper Hansens lod – alt hegnet undtagen 23 alen
4.  Mod Peder Nielsen – halv.

L.  Niels Bødkers hegn  (matr. 37 Ø.S.
1.  Mod begge gyder – alt.
2.  Mod Hans Sørensens lod – intet.
3.  Mod Erik Højs lod – af hele hegnet ikkuns 58 alen.

Ballen husmænd.

M. Rasmus Ahrentsens hegn ( matr.17 Ballen.
1.  Mod Anders Nielsens enkes gl. toft – halv.
2.  Mod Anders Nielsens enkes lod – 36 alen over halv.
3. Mod Ullemosegården – halv.

N.  Jens Dyngeborgs hegn ( matr. 15 Ballen.
1.  Mod Peder Frideriksens – hele hegnet undtagen 20 alen.
2.  Mod stranden og Lindskov lykker – intet.
3.  Mod gyden – alt.
4.  Mod Rasmus Christensens lod – alt. 

O.  Peder Friderichss enkes hegn ( matr. 14 Ballen).
1.  Mod Smedens lod – alt.
2.  Mod Rasmus Christensen lod – alt.
3.  Mod Jens Dyngeborgs lod – af hele hegnet ikkuns 20 alen.
4. Mod stranden – intet.

5.  Mod Jens Andersens toft – halv.

P.   Hans Simonsens hegn ( matr.13 Ballen.
1.  Gårdmændenes  forhen havde stykker hegn mod husets haugen i byen.
2.   Mod Præstens bondes toft ved lodden – alt.
3.   Mod gyden – alt.
4. Mod stranden – intet.
5. Af hegnet mod Niels Jensens lod - 19 alen

Q     Niels Jensens hegn (matr.12 Ballen.
1.  Mod Hans Simonsens lod – hele hegnet.
2.  Mod gyden – alt.
3.  Mod Hendrich Hansens   lod – 9 alen mindre end halv..
4.  Mod stranden – intet.

R.    Hendrich Hansens hegn (matr. 11. Ballen.
1.  Mod Niels Jensens lod - 9 alen over halv
2.  Mod gyden – alt.
3. Mod stranden – intet.

S.     Niels Hjulmands hegn ( matr. 18 Ballen.
1. Af gyden for vestre ende på lodden modtager Niels Hjulmand resten efter at Jørgen Vest
har modtaget 105 alen begyndt fra sønder.
2. Gydehegnet norden for lodden – alt.
4.  Mod Ditløv Rasmussens lod - 115 alen under halv hegn.

Hvor stænge giærde anses fornøden, der skal dette sættes og vedligeholdes ad de 2de naboer, som grænser til hinanden og hvor bemeldte stænge bliver skel.
Så snart alle gyder ere i den standat disse kan benyttes til vej – bortfalder alle leederne.

Således rigtig delt ifølge forordningen af 29 oktober 1794.

                                             Hvidkilde 21. marts 1803 Tilstår                                                                                                    P.H. Højer.
Landinspektør